اعضا‌ء هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : حسن افشردی

پايه و رشته تحصيلات : ليسانس راه و ساختمان

سال اخذ مدرك : 1352

رديف نام موسسه محل خدمت سمت تاریخ شروع و خاتمه
1 شركتهای بانه و بارود و پل كار خوزستان سرپرست كارگاه از 1352 تا 1362
2 شركتهای پاز و تيران ستون زاهدان سرپرست كارگاه از 1362 تا 1375
3 شركت ملی مسكن زنجان سرپرست كارگاه از 1375 تا 1380
4 شركت ساختمانی آبسا تهران عضو هيئت مديره از 1380 تا كنون