مدیر عامل

HTML clipboard

نام و نام خانوادگی : سيد حسن مجمريان اصفهانی

پايه و رشته تحصيلات : ليسانس راه و ساختمان

سال اخذ مدرك : 1356

رديف نام موسسه محل خدمت سمت تاریخ شروع و خاتمه
1 در شرکت ها و موسسات خصوصی مختلف استان مرکزی ، خوزستان ، تهران مهندس شاغل در کارگاه و سهامدار از 1356 تا 1367
2 شرکت ساختمانی آبسا استان مازندران ، تهران ، بندرعباس مدیر عامل از 1367 تا کنون
3 شرکت مهندسی ساختمان استان هرمزگان ، کرمان ، تهران عضو هیات مدیره از 1373 تا کنون