کادر فنی ثابت

ردیف نام نام بخش فارغ التحصیل رشته سال نوع کار
1 سيد محمدرضا شبيری نژاد مهندسی فوق ليسانس راه و ساختمان 1350 طراحی صنعتی و اجرا‌ء
2 حسن شادبه دفتر فنی فوق ليسانس راه و ساختمان 1349 محاسبات و اجرا‌ء
3 رسول حکیم پناه مهندسی ليسانس راه و ساختمان 1353 كنترل كيفيت و اجرا‌ء
4 سيد حسن مجمريان اصفهانی مهندسی ليسانس راه و ساختمان 1356 كنترل كيفيت و اجرا‌ء
5 حسن افشردی مهندسی ليسانس راه و ساختمان 1352 كنترل كيفيت و اجرا‌ء
6 علي اصغر اصفهانی مهندسی ليسانس راه و ساختمان 1356 مديريت پروژه ها
7 سيد محمد مهدی ساجدی دفتر فنی فوق ليسانس راه و ساختمان 1361 محاسبات و كنترل كيفيت
8 محمدعلي پورنوربخش مهندسی ليسانس نقشه برداري 1356 نقشه برداري
9 محمد صادقی گيوی مهندسی فوق ليسانس عمران 1376 سرپرست كارگاه ها
10 مهدی موحديان عطار مهندسی ليسانس عمران 1375 مهندس كارگاه
11 سيامك احديه مهندسی ليسانس نقشه برداري 1380 نقشه برداری
12 داود نجفی نوبر مهندسی فوق دیپلم تاسيسات 1350 كنترل و اجرای كارهای تاسيساتی