رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : رسول حكيم پناه

پايه و رشته تحصيلات : ليسانس راه و ساختمان

سال اخذ مدرك : 1353

رديف نام موسسه محل خدمت سمت تاریخ شروع و خاتمه
1 در شركتها و موسسات خصوصی مختلف استان كرمانشاه، اراك، خوزستان، تهران مهندس شاغل در كارگاه و سهامدار از 1353 تا 1367
2 شركت ساختمانی آبسا استان مازندران، تهران، بندرعباس رئيس هيئت مديره از 1367 تا كنون
3 شركت مهندسی ساختمان استان هرمزگان، كرمان، تهران رئيس هيئت مديره از 1373 تا كنون